Regional transportmodell

CUBE-Regional-persontransportmodell-versjon-3-veiledning.pdf

22.Dec 2021

Etablering-av-takstmatriser-for-kollektiv.docx

22.Dec 2021

Regional-transportmodell-for-Delomrader-Brukerveiledning-til-applikasjon-.pdf

22.Dec 2021

Retningslinjer-for-koding-av-transportnett-og-kollektivruter-til-regionale-transportmodeller.pdf

22.Dec 2021

Arealdataverktøy

ADV-pa-1-2-3.pdf

10.Feb 2022

ADV-VEILEDER-2-Organisering-og-arbeidsprosess.pdf

v. 3

23.Sep 2021

Arealdataverktøyet (ADV) leverer data om arealbruk i byområder til de regionale transportmodellene (RTM). I tillegg til selve dataverktøyet trengs en prosess i hvert byområde der statlige transportetater, fylkeskommune og kommuner samarbeider. Veilederen beskriver arbeidsprosessen som kreves for bruk av ADV og RTM, inkludert tilrettelegging av data som skjer sentralt. Det forutsettes grunnleggende kjennskap til ADV og RTM, se ADV-veileder 1: «Introduksjon til ADV».

ADV-VEILEDER-3-Referanse-og-tiltaksbaner.pdf

v. 2.0

23.Sep 2021

Veilederen gir felles rammer og hjelp i arbeidet med å definere arealbruk og transportsystem i referansebanen og i tiltaksbaner. Ved utredning av fremtidige areal- og transporttiltak gis hjelp til å definere areal- og transporttiltak som legges inn i ADV. Veilederen inkluderer retningslinjer for koding av transportnett til RTM, men teknisk veiledning i RTM-koding inngår ikke. Det forutsettes grunnleggende kjennskap til ADV og RTM gitt i ADV-veileder 1: Innføring i arealdataverktøyet.

ADV-VEILEDER-4-Kartlegging-av-besok-og-ansatte.pdf

v. 2.1

23.Sep 2021

ADV er avhengig av data om ansatte og om besøk til virksomheter/steder. SSB leverer data om bosatte og ansatte i dagens situasjon, samt framskriving av bosatte til aktuelle analyseår. SSB leverer ingen data om besøk til virksomheter/steder. Vi kan anslå dagens antall besøk basert på ansatte, men for store, besøksintensive virksomheter bør vi hvis mulig hente inn besøksdata. Når vi skal anslå hvor mange ansatte og besøk det vil bli til et nytt byggeområde, kan vi ofte anslå arealer. Men vi er da avhengig av erfaringstall for antall ansatte/besøk pr m2 til ulike typer virksomheter. Noen slike tall ligger allerede inne i ADV, men det er stadig behov for at disse blir bedre, og oppdateres.

ADV-VEILEDER-5-Kartlegging-av-parkering.pdf

v. 3.01

14.Aug 2020

Muligheten til å få parkert påvirker hvor mange som velger bil på reiser. Denne veilederen beskriver hvordan en kan hente inn aktuelle data om parkering til bruk i trafikkberegninger i byområder der ADV brukes sammen med transportmodell (RTM/DOM). Kartleggingen omfatter pris for- og tilgang til destinasjonsparkering, elbilfordeler og mulighet til å parkere ved egen bolig.

ADV-VEILEDER-6-Data-fra-arealplaner.pdf

v. 5.1

27.Oct 2021

Veiledningen er laget med utgangspunkt i notat fra Rambøll (desember 2018). Asplan Viak Kristiansand hentet ut våren 2019 aktuelle plandata for Grimstad, Froland og Arendal, og utarbeidet erfaringsnotat (03.04.2019). Rambøll (Februar 2020) har hentet ut arealdata for (Tromsø, Grenland, Kristiansand og Nord-Jæren, og utarbeidet et erfaringsnotat. KMD har sommeren 2020 hentet plandata for Trondheimsregionen, og oppdatert veilederen til gjeldende versjon, basert på dette arbeidet.

ADV-VEILEDER-7-Metode-og-tallgrunnlag-v1.1.pdf

v. 1.2

31.May 2022

Denne veilederen dokumenterer detaljer knyttet til beregninger, omregningsfaktorer, standardverdier mm. Veilederen er primært utarbeidet til dokumentasjonsformål, og for at det skal være mulig å sette seg inn i det detaljerte faggrunnlaget for ADV. Innholdet i denne veilederen er delt inn i temaer som omhandler begreper og prinsipper som er sentrale i arealdataverktøyet. Brukere av ADV behøver til daglig ikke forholde seg til dokumentet her, nødvendig forklaring gis i øvrige veiledere og i selve dataverktøyet.

ADV-VEILEDER-9-Utslipp-v.4.1.pdf

v. 4.1

24.Jan 2022

Arealdataverktøyet (ADV) leverer data om arealbruk i byområder til de regionale transportmodellene (RTM). I tillegg kan verktøyet brukes til å gi et estimat på utslipp av klimagasser, og av NOX og partikler, som har effekt på lokal luftkvalitet. Utslippene beregnes både for en referansebane med basisår og ett eller flere analyseår, og for tiltaksbaner for de samme analyseårene. Veilederen gir en beskrivelse av hvordan utslippsberegningen henger sammen med dataene som legges inn av brukerne, hvilke vurderinger som må gjøres av brukeren for å få et sikrest mulig utslippsestimat og hvordan resultatene skal tolkes

Tramod_by

Konstruksjon-av-timesmatriser-eller-matriser-for-andre-kortere-perioder-enn-et-virkedogn.pdf

22.Dec 2021