Veiledere til modellen

Nasjonal-godstransportmodell-En-innforing-i-bruk-av-modellen.pdf

v. TØI 1247/2012

Dec 2012

Denne rapporten gir en veiledning i hvordan Nasjonal Godstransportmodell kan brukes .

kostnadsmodeller-for-transport-og-logistikk-basisar-2016.pdf

v. TØI 1638/2018

21.Dec 2021

Denne rapporten dokumenterer kostnadsmodellen i Nasjonal Godstransportmodell. Den gir en nøye beskrivelse av hvordan kostnadsfunksjonene er bygget opp.

Nasjonal-godstransportmodell-En-innforing-i-bruk-av-modellen.pdf

v. TØI 1429/2015

Aug 2015

Foreliggende rapport er utarbeidet for å hjelpe nye og eksisterende brukere av den Nasjonale godstransportmodellen i deres arbeid. Rapporten gir en innføring i bruk av modellen, men er også et oppslagsverk for dem som bruker modellen til konkrete analyser.

Kostnadsmodeller-for-transport-og-logistikk.-Basisar-2021.pdf

v. TØI/Sitma 1884/2022

Aug 2022

En viktig komponent i den nasjonale godstransportmodellen (NGM) er kostnadsmodellene for de ulike transportmidler. Kostnadene i NGM inkluderer fremføringskostnader, terminalkostnader og øvrige logistikkostnader. Denne rapporten er dokumentasjon på de ulike kostnadselementene som brukes i NGM, med verdier for beregningsåret 2021. Oppdatering av kostnadene til 2021-nivå er gjort i forbindelse med en større revisjon av NGM. Transportmidlene er i stor grad de samme som i forrige modellversjon. Noen få størrelseskategorier på skip er imidlertid justert for bedre overensstemmelse med AIS-data.

Framskrivinger-for-godstransport-til-NTP-2025-2036.pdf

v. TØI 1918/2022, rev. 1

Dec 2022

Til bruk i NTP 2025-2036 har TØI utarbeidet framskrivinger for innenlands godstransport ved bruk av Nasjonal godstransportmodell (NGM). Utover veiprosjekter som har fått oppstartsbevilgning legges det ikke til grunn at det innføres tiltak eller virkemidler som påvirker transportetterspørsel eller transportmiddelvalg. Bompengeinnkreving (med unntak av i byområdene) avvikles etter hvert som prosjektene er nedbetalt. I praksis vil det gjennomføres ulike tiltak som påvirker transportsektoren, noe som innebærer at det nødvendigvis ikke er den mest sannsynlige utviklingen som er beregnet.