Nasjonal transportmodell

NTM-5-Den-nasjonale-persontransportmodellen.pdf

22.Dec 2021

Transportmodeller-pa-randen-En-utforsking-av-NTM5-modellens-anvendelsesomrade.pdf

22.Dec 2021

Utvikling-av-den-nasjonale-persontransportmodellen-i-fase-5.pdf

22.Dec 2021

Tilrettelegging-av-data-for-estimering-av-nye-langdistansemodeller-i-Den-nasjonal-persontransportmodellen.pdf

22.Dec 2021

NTM6-Transportmodeller-for-reiser-lengre-enn-70km.pdf

v. Møreforsking 1414

Nov 2014

Det er utviklet et nytt langdistanse modellsystem for persontransport i Norge – NTM6. Modellsystemet dekker innenlandsreiser lengre enn 70 km én vei, gjennomført av bosatte i Norge. Til modellsystemet hører nettverk for bil, fly og kollektivtransport (buss, båt og tog), og ved hjelp av disse etableres data for transportkvalitet mellom modellsystemets ca. 1600 soner som går til input i etterspørselsmodellen.

Evaluation-of-the-Norwegian-long-distance-transport-model-NTM5.pdf

22.Dec 2021

Regional transportmodell

CUBE-Teknisk-dokumentasjon-av-Regional-persontransportmodell.pdf

22.Dec 2021

Regionale-modeller-for-persontransport-Modellbeskrivelse.pdf

22.Dec 2021

Automatisk-rutekoding-for-regionale-transportmodeller-Basert-pa-Nasjonal-database-for-rute-og-stoppestedsdata.pdf

22.Dec 2021

Nettfordelingsmetoder-i-Regional-transportmodell-for-persontransport.pdf

22.Dec 2021

Rutevalg-i-Regional-Transportmodell.pdf

22.Dec 2021

Data-og-metoder-for-modellering-av-biltrafikkens-fart-i-transportmodeller.pdf

22.Dec 2021

Etablering-av-matriser-for-tilbringertrafikk-til-flyplasser-for-2017-.pdf

22.Dec 2021

Segmenteringsmodeller-for-bilhold-og-forerkortinnehav.-Grunnkretsbaserte-modeller-til-bruk-i-regionale-transportmodeller-.pdf

22.Dec 2021

Utvikling-av-regionale-modeller-for-persontransport-i-Norge.pdf

22.Dec 2021

Vekting-i-nettutlegging-for-Regional-modell.pdf

22.Dec 2021

Cube-Regional-persontransportmodell-versjon-4.4.pdf

v. SINTEF 2021:01297

28.Oct 2022

Denne rapporten beskriver persontransportmodellen Cube/RTM versjon 4.4. Rapporten er ment som en overordnet beskrivelse av modellen med prinsippbeskrivelse av de ulike mekanismene i modellen.

Framskrivinger-for-persontransport-til-NTP-2025-2036.pdf

v. TØI 1926/2022

Nov 2022

Til bruk i NTP 2025-2036 har TØI i samarbeid med Statens vegvesen, utarbeidet framskrivinger for innenlands persontransport ved bruk av modellene RTM og NTM6. Utover infrastrukturtiltak der det foreligger vedtak om bevilgning, forutsettes det ikke at det innføres nye tiltak eller virkemidler for å påvirke transportetterspørselen. Bompengeinnkreving avvikles i tråd med vedtak for det enkelte prosjekt, og elbiler innfases i bilparken i tråd med Nasjonalbudsjettet 2023. Bilbruk blir dermed billigere i fremtiden enn i dag.

Tramod_by

En-dokumentasjon-av-ettersporselsmodellene-i-RTM-TRAMOD.pdf

22.Dec 2021

TraMod_By.-Del1-Etablering-av-nytt-modellsystem.-Revidert-utgave-av-rapport-1203.pdf

22.Dec 2021

TraMod_By-del-2.-Delrapport-Eksempler-pa-anvendelse.pdf

22.Dec 2021

Inkludering-av-innfartsparkering-i-TraMod_By.-TraMod_IP.pdf

22.Dec 2021

Om-tre-temaer-i-Tramod_by.pdf

22.Dec 2021

TraMod_by_ettersporselsmodell.pdf

v. TØI 1814/2021

01.Dec 2021

I perioden 2016-2018 ble det estimert og implementert nye etterspørselsmodeller for korte personreiser i Norge. Arbeidet med modellutviklingen ble gjennomført av et konsortium bestående av Møreforsking Molde AS, Transportøkonomisk institutt, Sintef, Numerika AS og TransMod AS. Denne rapporten er en teknisk dokumentasjon av estimeringsarbeidet som ledet fram til en operativ modell i 2018.

TraMod_by_ettersporselsmodell_inkl-vedlegg.pdf

v. TØI 1814/2021

01.Dec 2021

Rapportvedlegg

Arealdataverktøy

Organisering-og-samarbeid-for-utvikling-drift-og-bruk-av-et-verktoy-for-arealprognoser.pdf

22.Dec 2021

Prognoseverktoy-for-arealbruk.pdf

22.Dec 2021

Utvikling-av-rutetilbud-i-samordnet-areal-og-transportplanlegging.pdf

22.Dec 2021

Trenklin

Trenklin-2-–-Gjennomgang-av-modellen-og-drofting-av-anvendelsesomrade.pdf

22.Dec 2021

Annet

Etablering-av-modeller-for-tilbringertrafikk-til-flyplasser.pdf

22.Dec 2021

Evaluering-av-persontransportmodeller-.pdf

22.Dec 2021

Framtidens-transportbehov.-Folsomhetsberegninger-av-transportframskrivinger-og-transportutvikling-i-korridorer..pdf

22.Dec 2021

Husholdsstruktur-og-bilholdsutvikling-.pdf

22.Dec 2021

Konkurranseflater-i-persontransport.pdf

22.Dec 2021

Beregning-av-samfunnsokonomisk-nytte-av-planlagte-sykkelekspressveger-med-verktoyet-EkspressEffekt.pdf

v. TØI 1561/2017

Mar 2017

Rapporten dokumenterer et verktøy for etterspørsels- og nyttekostnadsberegning for sykkelekspressveger (SEV). Verktøyet tar utgangspunkt i betalingsvillighet for reisetidsbesparelse og komfortforbedringer (redusert antall kryss og økt andel separert sykkelveg).

Skolereiser-dokumentasjon.pdf

v. Møreforsking notat

27.Oct 2021

I dette prosjektet er skolemodellene (grs.exe, vgs.exe og univ.exe) videreutviklet når det gjelder beregning av transportmiddelvalg. Transportmiddelvalget omfatter bilfører, bilpassasjer, kollektivtransport, sykkel og gang, som er de tradisjonelle transportmåtene i RTM.

Klimabaner-Forutsetninger-og-resultater.pdf

v. Transportvirksomhetene

31.Mar 2023

Tekniske illustrasjoner av hvordan transportsektoren kan redusere klimagassutslipp med 55 pst. innen utgangen av 2030. Transportvirksomhetene har hatt bistand fra Transportøkonomisk institutt (TØI) i forbindelse med transportmodellberegninger, vurdering av effekten av ulike tiltak for å redusere transportomfang og utslipp, samt til å gjøre grove beregninger av utslippseffekten av endret transport- og trafikkarbeid. TØI har bistått med analyser ved bruk av NOREG-modellen for å få fram hvordan ulike avgifter og kostnadsendringer kan føre til endret etterspørsel etter godstransport. Arbeidet er dokumentert i arbeidsdokument 51974-2023.

Forutsetninger-og-usikkerhet-knyttet-til-beregninger-med-klimabane-2.pdf

v. Transportvirksomhetene

08.May 2023

Tekniske illustrasjoner av hvordan klimabane 2 endrer transportetterspørsel i transportvirksomhetenes sine prioriterte prosjekter.

Hjemmekontor-og-reisemonster.pdf

v. Transportvirksomhetene

01.Jun 2023

Transportvirksomhetene beskrev i sin leveranse til Samferdselsdepartementet 22. januar 2023 hvordan effekten på transportetterspørselen som følge av økt bruk av hjemmekontor etter pandemien kan bli, spesielt knyttet til kapasitetsbehovet i rushtid. Departementene ba i brev av 28. februar 2023 transportvirksomhetene gi en vurdering av i hvilken grad reisemønsteret må endre seg for at dette skal påvirke behovet for infrastruktur i byområdene.