Fagdag om ikke-prissatte virkninger

Transportvirksomhetene arrangerte 17. mars 2022 fagdag om ikke-prissatte virkninger. I seminaret ble sektoren oppdatert på hverandres ulike initiativ til utvikling av rammeverket for vurdering av ikke-prissatte virkninger. Etter flere engasjerende innlegg og gruppediskusjoner, virket det til å være bred enighet om å videreutvikle metodene for en overordnet vurdering av ikke-prissatte virkninger til bruk i konseptvalgsutredninger (KVUer) og i forbindelse med arbeid med Nasjonal transportplan (NTP).

I tillegg til representanter fra alle transportvirksomhetene som samarbeider om grunnlaget for Nasjonal transportplan, var også Samferdselsdepartementet, Miljødirektoratet og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) representert på fagdagen.

Fra faginnleggene fikk vi bl.a. kjennskap til historien bak metoden for ikke-prissatte virkninger som inngår i Statens vegvesens håndbok for konsekvensanalyser (V712) og hvordan ikke-prissatte virkninger håndteres i ulike prosjektfaser og prosesser. Videre ble det gitt innsikt i nye initiativer til metodeutvikling fra både veg-, jernbane- og kystsektoren, mens Miljødirektoratet ga en orientering om sin veileder i konsekvensutredninger for klima og miljø (M-1941).

Foto: Hilde Lillejord

I gruppearbeidet ble det diskutert styrker og svakheter med dagens praksis, der flere pekte på at dagens metode (V712) er anerkjent, velutprøvd og godt tilpasset korridorutredning (kommunedelplan), mens det er mer utfordrende å bruke metoden til tidligfasevurderinger (KVU) og som grunnlag for prioriteringer i NTP. Det ble videre pekt på at det er virkninger som ikke fanges godt nok opp i de prissatte virkningene, og heller ikke omfattes av de fem natur- og miljøtemaene som omtales i V712 og som vi derfor bør ha en metode for å håndtere. Eksempler som ble trukket fram var opplevd trygghet, forutsigbarhet og samfunnssikkerhets.

Avslutningsvis ble det pekt på behovet for videre samarbeid mellom transportvirksomhetene om videreutvikling av metoder for vurdering av ikke-prissatte virkninger i tidligfase og som grunnlag for prioriteringer i NTP. Tverrfaglig sammensetning av gruppe for videre arbeid om temaet vil være en styrke.

For mer informasjon om fagdagen og videre arbeid kan tas kontakt med Anne Kjerkreit i Statens vegvesen.