Arealdataverktøy for regional transportmodell er lansert

Den 3. juni 2022 ble ADV-RTM lansert.

Direktør Ove Myrvåg i Statens vegvesen åpnet lanseringsseminaret med å påpeke viktighetene av gode verktøy som grunnlag for gode analyser i by. Områdedirektør Helge Eide i KS påpekte også viktigheten av gode verktøy i by, men var også opptatt av det gode samarbeidet som har vært i dette prosjektet mellom staten, kommunesektoren, departementet og Miljødirektoratet.

Verktøyet ADV er et resultat av samarbeid mellom Kommunal- og distriktsdepartementet, Vegdirektoratet, KS, Jernbanedirektoratet og Miljødirektoratet. Flere kommuner har vært piloter og deltatt aktivt i utviklingen av verktøyet.

Arealdataverktøy – eksempel fra temalagsvelger. Skjermdump fra https://kart.arealdata.no

Med de regionale transportmodellene (RTM) kan vi regne på hvordan tiltak på vegnettet og endret kollektivtilbud påvirker trafikkmengde og reisemiddelfordeling. Arealdataverktøyet (ADV) brukes nå sammen med RTM og introduserer systematiske arealfaglige vurderinger, hensyn til arealplaner og bedre mulighet for å beregne framtidig utslipp fra vegtrafikk. Hensikten med ADV er å få bedre transportmodeller i byområdene, tallfeste effekten av ulik arealbruk, og vise det handlingsrommet som kommunene i byområdene har til å påvirke transportomfang gjennom arealplanlegging. 

Informasjon om verktøyet og veiledere kan du finne her.