Veiledere

Veileder-for-analyse-av-netto-ringvirkninger.pdf

v. COWI/Møreforsking 2/2019

01.Dec 2019

COWI AS og Møreforsking Molde AS har på oppdrag for NTP-etatene utarbeidet en metodikk for beregning av netto ringvirkninger som kan benyttes på tvers av transportmidler. Metodikken skal brukes i beregning av netto ringvirkninger i arbeidet med Nasjonal transportplan 2022–2033 og gi sammenlignbare tall på tvers av samferdselsprosjekter.

Veiledning-om-levetid-i-samfunnsokonomiske-analyser-av-infrastrukturprosjekter-i-transportsektoren.pdf

v. Vista Analyse 2021/13

22.Feb 2021

I samfunnsøkonomiske analyser av infrastrukturprosjekter kan prosjektenes økonomiske levetid spille en rolle for deres lønnsomhet. Typisk vil et prosjekt tåle en høyere investeringskostnad dersom levetiden er lang. Vista Analyse har drøftet hvilken levetid som bør legges til grunn i samfunnsøkonomiske analyser av infrastrukturprosjekter i transportsektoren.

Metodikk-for-beregning-av-netto-ringvirkninger–aggregeringsniva-og-anbefaling-av-metode.pdf

v. Møreforsking/Menon Economics 2020

13.Nov 2020

Møreforsking og COWIutviklet en metodikk for beregning av netto ringvirkninger til bruk ved neste rullering av NTPi perioden 2017 til 2018. Siden høsten 2019 har Menon Economics i samarbeid med Møreforskingbidratt medkvalitetssikring og videreutvikling av metodikken. I metodikken vil infrastrukturforbedringer bidratil produktivitetsvirkninger gjennom å redusere generaliserte reisekostnader som øker effektiv sysselsettingstetthet som igjen øker produktivitet per sysselsatt.

Notater

Sammenlikning-av-metodikk-for-samfunnsokonomiske-analyser-i-jernbane-og-veisektoren.pdf

v. COWI 2018

18.Oct 2018

Formålet med dette notatet er å vurdere hvorvidt man benytter samme metodikk for samfunnsøkonomiske analyser i jernbanesektoren og veisektoren, og om eventuelle forskjeller i metodikk kan begrunnes. Vurderingene er gjennomført med utgangspunkt i håndbøker og dokumentasjon av beregningsverktøy for samfunnsøkonomisk analyse i de to sektorene.

Oversikt-over-prosjekter-som-legges-til-grunn-i-referansealternativet-for-analyser-.pdf

v. Sekretariatet for Nasjonal transportplan 2022-2033

21.Dec 2018

Formålet er å gi en samlet oversikt over virksomhetenes prosjekter som skal ligge til grunn i referansealternativet som skal benyttes for analyser til Nasjonal transportplan 2022-2033.

Retningslinjer-for-virksomhetenes-transport-og-samfunnsokonomiske-analyser.pdf

v. Sekretariatet for Nasjonal transportplan 2022-2033

12.Jul 2020

Felles retningslinjer for virksomhetenes bruk av transportmodeller og samfunns-økonomiske analyser i NTP 2022-2033 er viktig for å sikre beslutningsrelevante, konsistente og sammenlignbare analyser. Notatet har ikke til hensikt å gi utfyllende kommentarer og forklaringer til begreper og faglige uttrykk. For dette henvises det til virksomhetenes håndbøker/veiledninger i samfunnsøkonomiske analyser.

Retningslinjer-for-virksomhetenes-transport-og-samfunnsokonomiske-analyser_NTP-2025-2036.pdf

v. Sekretariatet for Nasjonal transportplan 2025-2036

Oct 2022