Velkommen til ntpmetode

Samfunnsøkonomiske analyser er viktige for å lage gode beslutningsgrunnlag innen transportsektoren. De statlige transportvirksomhetene samarbeider om forutsetninger og metodikk for slike analyser. Virksomhetene ønsker å bidra til åpenhet om grunnlaget for de faglige anbefalingene.

Om oss

Analyseområder

Beslutningsgrunnlagene og våre anbefalinger gjøres på bakgrunn av samfunnsøkonomiske analyser, transportanalyser og reisevaneundersøkelsen. Her kan du lese mer om disse områdene.

Samfunnsøkonomiske analyser

Samfunnsøkonomiske analyser skal gi et godt beslutningsgrunnlag når et samferdselsprosjekt utredes. Analysene skal vise hva samfunnet sitter igjen med etter at tiltaket er utført.

Samfunnsøkonomi

Godstransportmodeller

Her kan du lese om transportanalyser innen godstransport. Transportanalysene beregner hvordan varetransporten endres av tiltak, og disse endringene brukes i samfunnsøkonomiske analyser.

Godstransportmodeller

Persontransportmodeller

Persontransportmodeller brukes til å beregne hvordan personer sin reiseadferd endres med en ny infrastruktur.

Persontransportmodeller

Reisevaneundersøkelsen

Denne undersøkelsen brukes til å kartlegge personer sin reiseadferd, og er basert på spørreundersøkelser.

Reisevaneundersøkelsen

Aktuelt

Kurs om transportmodeller og verktøy for nyttekostnadsanalyser

Tverretatlig arbeidsgruppe for transportanalyser inviterer til kurs om transportmodeller for person- og godstransport, samt NKA-verktøy i Trondheim 19. og 20 oktober 2022. Arbeidet med NTP 2025-2036 er godt i gang og våre verktøy og metoder blir sentrale. Vi ønsker derfor å informere om det som er utviklet den siste tiden og som er nytt.

Les mer her

Teams-møte for ADV-brukernettverk

Det inviteres til møte i ADV-brukernettverk på Teams, 29. september kl. 12–14.

Les mer her

Arealdataverktøy for regional transportmodell er lansert

3. juni ble ADV-RTM lansert, det vil hjelpe oss med å gjøre regionale transportmodeller bedre til analyser i by. Det er både et verktøy og en samarbeidsplattform for å vise effekter av endringer i transportomfang og reisemiddelvalg knyttet til ulike arealutviklingsstrategier.

Les mer om verktøyet og lanseringen her

Reisevaner 2021

Opinion AS har gjennomført Nasjonal reisevaneundersøkelse 2021 på vegne av Samferdselsdepartementet, Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, Bane NOR SF, Nye Veier AS, Avinor og Kystverket.

Les mer om den nye reisevaneundersøkelsen her

Siste opplastede dokumenter

Rapport-Vurdering-og-testing-av-modell-for-geografiske-fordelingsvirkninger-av-NTP-prosjekter_v3.pdf

v. 155/2022

Dec 2022

På oppdrag for Metodegruppen NTP transportanalyse og samfunnsøkonomi har Menon Economics gjennomført en analyse av transportvirksomhetenes «geofordelingsmodell». Geofordelingsmodellen fordeler nytte og kostnader av transportinvesteringer geografisk, og ble utviklet av Vista Analyse i 2021. I denne analysen inngår det å teste denne modellen, analysere resultatene og lage forslag til en fremstilling som kan benyttes i senere prosjektberegninger. I tillegg har vi utarbeidet anbefalinger for hvordan transportvirksomhetene kan jobbe med modellen videre.

Kjorekomfort-tidsverdi-og-rutevalg-for-bilreisende.pdf

v. TØI 1923/2022

Dec 2022

I et tidligere prosjekt har TØI vist hvordan verdien av kjørekomfort knyttet til veitype kan inkluderes i samfunnsøkonomiske analyser av veiprosjekter ved hjelp av tidsverdifaktorer for ulike veityper. I denne rapporten gir de oppdaterte anbefalinger basert på et bredere kunnskapsgrunnlag.

Cube-Regional-persontransportmodell-versjon-4.4.pdf

v. SINTEF 2021:01297

28.Oct 2022

Denne rapporten beskriver persontransportmodellen Cube/RTM versjon 4.4. Rapporten er ment som en overordnet beskrivelse av modellen med prinsippbeskrivelse av de ulike mekanismene i modellen.

Kostnadsmodeller-for-transport-og-logistikk.-Basisar-2021.pdf

v. TØI/Sitma 1884/2022

Aug 2022

En viktig komponent i den nasjonale godstransportmodellen (NGM) er kostnadsmodellene for de ulike transportmidler. Kostnadene i NGM inkluderer fremføringskostnader, terminalkostnader og øvrige logistikkostnader. Denne rapporten er dokumentasjon på de ulike kostnadselementene som brukes i NGM, med verdier for beregningsåret 2021. Oppdatering av kostnadene til 2021-nivå er gjort i forbindelse med en større revisjon av NGM. Transportmidlene er i stor grad de samme som i forrige modellversjon. Noen få størrelseskategorier på skip er imidlertid justert for bedre overensstemmelse med AIS-data.

Reisevaner-i-de-8-storste-byomradene.pdf

30.Jun 2022

Som en del av oppdraget til den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2021 ønsket oppdragsgiver en forenklet nøkkelrapport, for de 8 største byområdene; Oslo/Akershus, Bergensregionen, Trondheimsområdet, Nord-Jæren, Kristansandregionen, Grenland, Buskerudbyen og Nedre Glomma. Det presiseres at tall for Grenland ikke inngår i tall for 2021, da denne regionen ikke hadde tilleggsutvalg i 2021. Historiske tall for 2018-2020 er likevel presentert.

Nokkeltallsrapport-2021.pdf

29.Jun 2022

Opinion AS gjennomfører Nasjonal reisevaneundersøkelse RVU på vegne av Samferdselsdepartementet, Statens vegvesen (SVV), Jernbanedirektoratet, Bane NOR SF, Nye Veier AS, Avinor og Kystverket. Denne rapporten er bestilt som avrop på rammeavtalen om Nasjonal RVU. Som en del av oppdraget ønsket oppdragsgiver en forenklet nøkkelrapport, (sammenlignet med tidligere nøkkelrapporter levert av TØI). Denne rapporten vektlegger presentasjon av resultater, på samme tema som tidligere nøkkelrapporter.

ADV-VEILEDER-7-Metode-og-tallgrunnlag-v1.1.pdf

v. 1.2

31.May 2022

Denne veilederen dokumenterer detaljer knyttet til beregninger, omregningsfaktorer, standardverdier mm. Veilederen er primært utarbeidet til dokumentasjonsformål, og for at det skal være mulig å sette seg inn i det detaljerte faggrunnlaget for ADV. Innholdet i denne veilederen er delt inn i temaer som omhandler begreper og prinsipper som er sentrale i arealdataverktøyet. Brukere av ADV behøver til daglig ikke forholde seg til dokumentet her, nødvendig forklaring gis i øvrige veiledere og i selve dataverktøyet.

Valuation-based-on-Big-Data-and-revealed-preference-data.pdf

v. TØI 1882/2022

May 2022

De siste tiårene har studier basert på såkalt «stated preference» (SP) vært den dominerende metode for å verdsette kvalitetsfaktorer som reisetid etc. i transportsektoren. Nå er det mye som taler for at «revealed preference» data kommer tilbake, ettersom en nå får tilgang på nye og store data og analysemetoder basert på maskinlæring. I dette prosjektet har vi vurdert mulighetene som ligger i ulike datakilder. Vi finner at data fra rekrutterte paneler som bruker applikasjoner med GPS-sporing gir det bredeste og mest presise grunnlaget for slik verdsetting. For å underbygge dagens segmentering av enhetsverdier i norske transportanalyser, trenger en imidlertid å samle inn bakgrunnsdata i egne undersøkelser. Bruk av tradisjonelle reisevaneundersøkelser har fortsatt stor verdi når disse også skal brukes til estimering av transportmodeller.