Velkommen til ntpmetode

Samfunnsøkonomiske analyser er viktige for å lage gode beslutningsgrunnlag innen transportsektoren. De statlige transportvirksomhetene samarbeider om forutsetninger og metodikk for slike analyser. Virksomhetene ønsker å bidra til åpenhet om grunnlaget for de faglige anbefalingene.

Om oss

Analyseområder

Beslutningsgrunnlagene og våre anbefalinger gjøres på bakgrunn av samfunnsøkonomiske analyser, transportanalyser og reisevaneundersøkelsen. Her kan du lese mer om disse områdene.

Samfunnsøkonomiske analyser

Samfunnsøkonomiske analyser skal gi et godt beslutningsgrunnlag når et samferdselsprosjekt utredes. Analysene skal vise hva samfunnet sitter igjen med etter at tiltaket er utført.

Samfunnsøkonomi

Godstransportmodeller

Her kan du lese om transportanalyser innen godstransport. Transportanalysene beregner hvordan varetransporten endres av tiltak, og disse endringene brukes i samfunnsøkonomiske analyser.

Godstransportmodeller

Persontransportmodeller

Persontransportmodeller brukes til å beregne hvordan personer sin reiseadferd endres med en ny infrastruktur.

Persontransportmodeller

Reisevaneundersøkelsen

Denne undersøkelsen brukes til å kartlegge personer sin reiseadferd, og er basert på spørreundersøkelser.

Reisevaneundersøkelsen

Aktuelt

RVU 2022

Denne rapporten er bestilt som avrop på rammeavtalen om Nasjonal RVU. Som en del av oppdraget ønsket oppdragsgiver en forenklet nøkkelrapport, (sammenlignet med tidligere nøkkelrapporter levert av TØI). Denne rapporten vektlegger presentasjon av resultater, på samme tema som tidligere nøkkelrapporter.

Les mer her

Retningslinjer og indekser til NTP 2025-2036

Transportvirksomhetene har utarbeidet felles retningslinjer og indekser for virksomhetenes bruk av transportmodeller og samfunnsøkonomiske analyser i Nasjonal transportplan 2025-2036. Dette er viktig for å sikre beslutningsrelevante, konsistente og sammenlignbare analyser.

Les mer her

Arealdataverktøy for regional transportmodell er lansert

3. juni ble ADV-RTM lansert, det vil hjelpe oss med å gjøre regionale transportmodeller bedre til analyser i by. Det er både et verktøy og en samarbeidsplattform for å vise effekter av endringer i transportomfang og reisemiddelvalg knyttet til ulike arealutviklingsstrategier.

Les mer om verktøyet og lanseringen her

Reisevaner 2021

Opinion AS har gjennomført Nasjonal reisevaneundersøkelse 2021 på vegne av Samferdselsdepartementet, Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, Bane NOR SF, Nye Veier AS, Avinor og Kystverket.

Les mer om den nye reisevaneundersøkelsen her

Presentasjoner fra kurset i Nasjonal modell for godstransport

10. og 25. mars arrangerte transportvirksomhetene kurs i Nasjonal godstransportmodell. Her kan du finne materialet som ble presentert.

Les mer her

Geografiske fordelingsvirkninger av transportinvesteringer

Vista Analyse har utviklet en beregningsmodell med tilhørende kartpresentasjon som geografisk fordeler nytte og kostnad av transportinvesteringer. Modellen beregner fordelingen av samlet, neddiskontert netto nytte, eller alternativt årlig nytte i et valgt analyseår, og fordeler på innbyggerne per kommune eller alternativt bo- og arbeidsmarkedsregion eller fylke. Den beregner også enkeltkomponenter på nytte- og kostnadssiden.

Artikkel om geofordelingsmodell

Siste opplastede dokumenter

Hjemmekontor-og-reisemonster.pdf

v. Transportvirksomhetene

01.Jun 2023

Transportvirksomhetene beskrev i sin leveranse til Samferdselsdepartementet 22. januar 2023 hvordan effekten på transportetterspørselen som følge av økt bruk av hjemmekontor etter pandemien kan bli, spesielt knyttet til kapasitetsbehovet i rushtid. Departementene ba i brev av 28. februar 2023 transportvirksomhetene gi en vurdering av i hvilken grad reisemønsteret må endre seg for at dette skal påvirke behovet for infrastruktur i byområdene.

Forutsetninger-og-usikkerhet-knyttet-til-beregninger-med-klimabane-2.pdf

v. Transportvirksomhetene

08.May 2023

Tekniske illustrasjoner av hvordan klimabane 2 endrer transportetterspørsel i transportvirksomhetenes sine prioriterte prosjekter.

Nokkeltallsrapport-RVU-2022.pdf

Apr 2023

Opinion AS gjennomfører Nasjonal reisevaneundersøkelse RVU på vegne av Samferdselsdepartementet, Statens vegvesen (SVV), Jernbanedirektoratet, Bane NOR SF, Nye Veier AS, Avinor og Kystverket. Denne rapporten er bestilt som avrop på rammeavtalen om Nasjonal RVU. Som en del av oppdraget ønsket oppdragsgiver en forenklet nøkkelrapport, (sammenlignet med tidligere nøkkelrapporter levert av TØI). Denne rapporten vektlegger presentasjon av resultater, på samme tema som tidligere nøkkelrapporter.

Klimabaner-Forutsetninger-og-resultater.pdf

v. Transportvirksomhetene

31.Mar 2023

Tekniske illustrasjoner av hvordan transportsektoren kan redusere klimagassutslipp med 55 pst. innen utgangen av 2030. Transportvirksomhetene har hatt bistand fra Transportøkonomisk institutt (TØI) i forbindelse med transportmodellberegninger, vurdering av effekten av ulike tiltak for å redusere transportomfang og utslipp, samt til å gjøre grove beregninger av utslippseffekten av endret transport- og trafikkarbeid. TØI har bistått med analyser ved bruk av NOREG-modellen for å få fram hvordan ulike avgifter og kostnadsendringer kan føre til endret etterspørsel etter godstransport. Arbeidet er dokumentert i arbeidsdokument 51974-2023.

Presentasjon-av-nokkeltall-fra-transportmodeller-og-samfunnsokonomiske-analyser.pdf

v. TØI 1941/2023

Feb 2023

Denne rapporten beskriver et rammeverk for presentasjon av nøkkeltall for samferdselsprosjekter basert på transportvirksomhetenes ulike metodeverktøy. Hovedformålet er å presentere resultater og virkninger fra nytte-kostnadsanalyser til arbeidet med framtidige Nasjonale transportplaner (NTPer). Utgangspunktet vårt har vært (A) konsistent presentasjon av enkeltprosjekter; (B) mulighet for å sammenligne ulike prosjektberegninger med hverandre; samt (C) at nøkkel-tallene gir en oversikt over porteføljens samlede virkninger.

Alternative-utviklingsbaner-til-NTP-2025-2036.pdf

v. TØI 1939/2023

Jan 2023

Denne rapporten setter opp fem alternative utviklingsbaner med tanke på å framskrive transportomfang og transporttilbud. De fem banene ‘Teknologi’, ‘Lav vekst’, ‘Høy vekst’, ‘Nullvekstmål’ og ‘Klimamål’ baseres på kombinasjoner av alternative antakelser i forhold til referansebanens forutsetninger for samfunnstrender innen teknologi, demografi, økonomi og prisutvikling.

Rapport-Vurdering-og-testing-av-modell-for-geografiske-fordelingsvirkninger-av-NTP-prosjekter_v3.pdf

v. 155/2022

Dec 2022

På oppdrag for Metodegruppen NTP transportanalyse og samfunnsøkonomi har Menon Economics gjennomført en analyse av transportvirksomhetenes «geofordelingsmodell». Geofordelingsmodellen fordeler nytte og kostnader av transportinvesteringer geografisk, og ble utviklet av Vista Analyse i 2021. I denne analysen inngår det å teste denne modellen, analysere resultatene og lage forslag til en fremstilling som kan benyttes i senere prosjektberegninger. I tillegg har vi utarbeidet anbefalinger for hvordan transportvirksomhetene kan jobbe med modellen videre.

Kjorekomfort-tidsverdi-og-rutevalg-for-bilreisende.pdf

v. TØI 1923/2022

Dec 2022

I et tidligere prosjekt har TØI vist hvordan verdien av kjørekomfort knyttet til veitype kan inkluderes i samfunnsøkonomiske analyser av veiprosjekter ved hjelp av tidsverdifaktorer for ulike veityper. I denne rapporten gir de oppdaterte anbefalinger basert på et bredere kunnskapsgrunnlag.