Velkommen til ntpmetode

Samfunnsøkonomiske analyser er viktige for å lage gode beslutningsgrunnlag innen transportsektoren. De statlige transportvirksomhetene samarbeider om forutsetninger og metodikk for slike analyser. Virksomhetene ønsker å bidra til åpenhet om grunnlaget for de faglige anbefalingene.

Om oss

Analyseområder

Beslutningsgrunnlagene og våre anbefalinger gjøres på bakgrunn av samfunnsøkonomiske analyser, transportanalyser og reisevaneundersøkelsen. Her kan du lese mer om disse områdene.

Samfunnsøkonomiske analyser

Samfunnsøkonomiske analyser skal gi et godt beslutningsgrunnlag når et samferdselsprosjekt utredes. Analysene skal vise hva samfunnet sitter igjen med etter at tiltaket er utført.

Samfunnsøkonomi

Godstransportmodeller

Her kan du lese om transportanalyser innen godstransport. Transportanalysene beregner hvordan varetransporten endres av tiltak, og disse endringene brukes i samfunnsøkonomiske analyser.

Godstransportmodeller

Persontransportmodeller

Persontransportmodeller brukes til å beregne hvordan personer sin reiseadferd endres med en ny infrastruktur.

Persontransportmodeller

Reisevaneundersøkelsen

Denne undersøkelsen brukes til å kartlegge personer sin reiseadferd, og er basert på spørreundersøkelser.

Reisevaneundersøkelsen

Aktuelt

Fagseminar om nasjonale reisevaneundersøkelser

6. desember arrangeres det et fagseminar om RVU. Seminaret holdes av SINTEF i Trondheim, men er mulig å følge digitalt.

Mer informasjon og teamslenke

De fleste kjørte bil til jobb i 2022 – også i byene

Reisevaneundersøkelsen 2022 for de sju største byregionene viser at de fleste tok bilen til jobb, også i byområdene. 58 prosent oppga dette på landsbasis. Nøkkelrapporten «Reisevaner i de sju største byregionene med tilleggsutvalg 2022» er en forenklet rapport for de største byregionene med tilleggsutvalg; Oslo/Akershus, Bergensregionen, Trondheimsregionen, Nord-Jæren, Buskerudbyen, Nedre Glomma og Tromsøregionen.

Les mer her

NTP 2025-2036 Svar på oppdrag med frist 3. oktober 2023

Transportvirksomhetene har levert flere oppdrag med frist 3. oktober. Blant disse er det levert oppdatert tallgrunnlag til prioriteringsoppdraget og tverrsektorielle analyser.

Les mer her

RVU 2022

Denne rapporten er bestilt som avrop på rammeavtalen om Nasjonal RVU. Som en del av oppdraget ønsket oppdragsgiver en forenklet nøkkelrapport, (sammenlignet med tidligere nøkkelrapporter levert av TØI). Denne rapporten vektlegger presentasjon av resultater, på samme tema som tidligere nøkkelrapporter.

Les mer her

Retningslinjer og indekser til NTP 2025-2036

Transportvirksomhetene har utarbeidet felles retningslinjer og indekser for virksomhetenes bruk av transportmodeller og samfunnsøkonomiske analyser i Nasjonal transportplan 2025-2036. Dette er viktig for å sikre beslutningsrelevante, konsistente og sammenlignbare analyser.

Les mer her

Arealdataverktøy for regional transportmodell er lansert

3. juni ble ADV-RTM lansert, det vil hjelpe oss med å gjøre regionale transportmodeller bedre til analyser i by. Det er både et verktøy og en samarbeidsplattform for å vise effekter av endringer i transportomfang og reisemiddelvalg knyttet til ulike arealutviklingsstrategier.

Les mer om verktøyet og lanseringen her

Reisevaner 2021

Opinion AS har gjennomført Nasjonal reisevaneundersøkelse 2021 på vegne av Samferdselsdepartementet, Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, Bane NOR SF, Nye Veier AS, Avinor og Kystverket.

Les mer om den nye reisevaneundersøkelsen her

Presentasjoner fra kurset i Nasjonal modell for godstransport

10. og 25. mars arrangerte transportvirksomhetene kurs i Nasjonal godstransportmodell. Her kan du finne materialet som ble presentert.

Les mer her

Geografiske fordelingsvirkninger av transportinvesteringer

Vista Analyse har utviklet en beregningsmodell med tilhørende kartpresentasjon som geografisk fordeler nytte og kostnad av transportinvesteringer. Modellen beregner fordelingen av samlet, neddiskontert netto nytte, eller alternativt årlig nytte i et valgt analyseår, og fordeler på innbyggerne per kommune eller alternativt bo- og arbeidsmarkedsregion eller fylke. Den beregner også enkeltkomponenter på nytte- og kostnadssiden.

Artikkel om geofordelingsmodell

Siste opplastede dokumenter

Reisevaner-i-de-7-storste-byregionene-med-tilleggsutvalg-2022.pdf

v. Opinion

15.Nov 2023

Denne rapporten er bestilt som avrop på rammeavtalen om Nasjonal RVU. Som en del av oppdraget ønsket oppdragsgiver en forenklet nøkkelrapport, for de største byregionene med tilleggsutvalg; Oslo/Akershus, Bergensregionen, Trondheimsregionen, Nord-Jæren, Buskerudbyen, Nedre Glomma og Tromsøregionen. I rapporten inngår også kapittel 11 der det presenteres grafiske resultater for de 4 byvekstavtaleområdene (begrenset til de kommunene som inngår i de respektive avtalene).

Effektiv-prising-av-transportmidler-i-byomrader.pdf

v. Vista Analyse Rapport 2023/35

03.Oct 2023

På oppdrag for transportvirksomhetene har Vista Analyse utredet effektiv prising av transportkapasiteten i byområdene på tvers av transportformer. Analysen tar sikte på å belyse hvordan ulike prisvirkemidler kan bidra til at ressursbruken i Nasjonal transportplan (NTP) kan bli mer samfunnsøkonomisk lønnsom. Især legges det vekt på at tidsdimensjonen bør tas hensyn til i transportberegningene. Som case-studier benyttes det Norges fire storbyområder, som også utgjør de fire byområdene som per i dag har byvekstavtaler.

Hjemmekontor-og-reisemonster.pdf

v. Transportvirksomhetene

01.Jun 2023

Transportvirksomhetene beskrev i sin leveranse til Samferdselsdepartementet 22. januar 2023 hvordan effekten på transportetterspørselen som følge av økt bruk av hjemmekontor etter pandemien kan bli, spesielt knyttet til kapasitetsbehovet i rushtid. Departementene ba i brev av 28. februar 2023 transportvirksomhetene gi en vurdering av i hvilken grad reisemønsteret må endre seg for at dette skal påvirke behovet for infrastruktur i byområdene.

Forutsetninger-og-usikkerhet-knyttet-til-beregninger-med-klimabane-2.pdf

v. Transportvirksomhetene

08.May 2023

Tekniske illustrasjoner av hvordan klimabane 2 endrer transportetterspørsel i transportvirksomhetenes sine prioriterte prosjekter.

Nokkeltallsrapport-RVU-2022.pdf

Apr 2023

Opinion AS gjennomfører Nasjonal reisevaneundersøkelse RVU på vegne av Samferdselsdepartementet, Statens vegvesen (SVV), Jernbanedirektoratet, Bane NOR SF, Nye Veier AS, Avinor og Kystverket. Denne rapporten er bestilt som avrop på rammeavtalen om Nasjonal RVU. Som en del av oppdraget ønsket oppdragsgiver en forenklet nøkkelrapport, (sammenlignet med tidligere nøkkelrapporter levert av TØI). Denne rapporten vektlegger presentasjon av resultater, på samme tema som tidligere nøkkelrapporter.

Klimabaner-Forutsetninger-og-resultater.pdf

v. Transportvirksomhetene

31.Mar 2023

Tekniske illustrasjoner av hvordan transportsektoren kan redusere klimagassutslipp med 55 pst. innen utgangen av 2030. Transportvirksomhetene har hatt bistand fra Transportøkonomisk institutt (TØI) i forbindelse med transportmodellberegninger, vurdering av effekten av ulike tiltak for å redusere transportomfang og utslipp, samt til å gjøre grove beregninger av utslippseffekten av endret transport- og trafikkarbeid. TØI har bistått med analyser ved bruk av NOREG-modellen for å få fram hvordan ulike avgifter og kostnadsendringer kan føre til endret etterspørsel etter godstransport. Arbeidet er dokumentert i arbeidsdokument 51974-2023.

Presentasjon-av-nokkeltall-fra-transportmodeller-og-samfunnsokonomiske-analyser.pdf

v. TØI 1941/2023

Feb 2023

Denne rapporten beskriver et rammeverk for presentasjon av nøkkeltall for samferdselsprosjekter basert på transportvirksomhetenes ulike metodeverktøy. Hovedformålet er å presentere resultater og virkninger fra nytte-kostnadsanalyser til arbeidet med framtidige Nasjonale transportplaner (NTPer). Utgangspunktet vårt har vært (A) konsistent presentasjon av enkeltprosjekter; (B) mulighet for å sammenligne ulike prosjektberegninger med hverandre; samt (C) at nøkkel-tallene gir en oversikt over porteføljens samlede virkninger.

Alternative-utviklingsbaner-til-NTP-2025-2036.pdf

v. TØI 1939/2023

Jan 2023

Denne rapporten setter opp fem alternative utviklingsbaner med tanke på å framskrive transportomfang og transporttilbud. De fem banene ‘Teknologi’, ‘Lav vekst’, ‘Høy vekst’, ‘Nullvekstmål’ og ‘Klimamål’ baseres på kombinasjoner av alternative antakelser i forhold til referansebanens forutsetninger for samfunnstrender innen teknologi, demografi, økonomi og prisutvikling.